FUNDACJA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT/STATUT


DANE KONTAKTOWE

Fundacja Obszar Wspólny

Łódź

 

KRS: 0000722215

REGON: 36966890100000

 

obszarwspolny@gmail.com

fb.com/obszarwspolny

instagram.com/obszarwspolny

 

nr konta (nest bank): 92 2530 0008 2059 1033 4382 0001

 

 

 


STATUT FUNDACJI

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „OBSZAR WSPÓLNY”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Martę Gallus, Gabrielę Gamrowską, Joannę Glinkowską i Sylwię Jarmusz-Sokołowską, zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Koteckiego w kancelarii notarialnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 4, w dniu 20.11.2017.

 

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

§ 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Fundacji oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać organizacyjnie, finansowo i merytorycznie działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

§ 6

1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7

Celem Fundacji jest:

 • Wspieranie i promowanie, a także inicjowanie i organizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki, filozofii, nauki i urbanistyki.

 • Ochrona, rozwój i kształtowanie dóbr kultury i tradycji.

 • Wspieranie i integracja społeczności i środowisk lokalnych.

 • Działanie na rzecz postaw otwartych i dialogu międzykulturowego.

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji.

 • Działalność kulturalna.

 • Animowanie krajowej i międzynarodowej wymiany artystycznej.

 • Wspieranie wszelkiego rodzaju aktywności artystycznej, zarówno twórców profesjonalnych jak i amatorów.

 • Promowanie kultury uczestnictwa i samokształcenia oraz idei DIY.

 • Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć interdyscyplinarnych, które angażują twórców różnych dziedzin.

 • Popularyzacja nowych i niszowych zjawisk z obszaru kultury.

 • Popularyzacja wiedzy o Łodzi i regionie łódzkim i rozwój turystyki regionalnej.

 • Podejmowanie działań badawczych na polu kultury.

 • Podejmowanie współpracy i wymiany kulturalnej ze środowiskami twórczymi, artystycznymi oraz organizacjami w kraju i zagranicą.

 • Pomoc w rozwijaniu talentów uzdolnionej młodzieży w tym ze środowisk dotkniętych wykluczeniem społecznym.

 • Ułatwianie dostępu do kultury i innych form aktywnego spędzania czasu osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Promocja i organizacja wolontariatu.

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania nieodpłatne:

 

 • organizowanie i współorganizowanie warsztatów, koncertów, wystaw, wykładów, projekcji filmowych, odsłuchów, spotkań literackich, podróżniczych, filozoficznych i innych, plenerów, festiwali i wydarzeń cyklicznych.

 • organizowanie spacerów tematycznych i wycieczek krajoznawczych po Łodzi i regionie łódzkim.

 • organizowanie dyskusji, wykładów, szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych w zakresie kultury i sztuki oraz współpraca z uczelniami wyższymi.

 • organizowanie wyjazdów i rezydencji artystycznych w kraju i zagranicą dla twórców dla osób związanych z kulturą.

 • wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku nauki, sztuki i kultury.

 • prowadzenie sklepów, w tym sklepów internetowych, z wyrobami artystycznymi i książkami.

 • prowadzenie działalności wydawniczej i dystrybucyjnej w zakresie realizacji celów statutowych.

 • prowadzenie i wspieranie badań terenowych z zakresu tradycji regionu łódzkiego.

 • gromadzenie oraz wymianę informacji dotyczących zdarzeń, osób i instytucji związanych ze sztuką, kulturą i nauką.

 • organizowanie wolontariatu w zakresie kultury i sztuki.

 • organizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję polskich, w szczególności łódzkich, artystów w kraju i zagranicą, oraz przedsięwzięć promujących artystów zagranicznych w Polsce.

 

§ 9

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 1000 zł.

 

§ 11

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,

 • dotacji i subwencji od osób prawnych,

 • zbiórek publicznych,

 • majątku fundacji,

 • odsetek i lokat bankowych,

 • wpływów z prowadzenia działalności gospodarczej,

 • środków finansowych i rzeczowych przekazywanych przez sponsorów,

 • grantów,

 • umów barterowych,

 • dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,

 

2.Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile to możliwe z poszanowaniem woli ofiarodawcy.

 

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 15

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

a) (PKD 90.04.Z) Działalność obiektów kulturalnych;

b) (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

c) (PKD 56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

d) (PKD 56.29.Z) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

e) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację;

f) (PKD 74.20.Z) Działalność fotograficzna;

g) (PKD 47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

h) (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

i) (PKD 47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

j) (PKD 47.62.Z) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;k) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;l) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;m) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;n) (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;o) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;p) (PKD 91.01.B) Działalność archiwów;r) (PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

s) (PKD 47.24.Z) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;t) (PKD 47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;u) (PKD 59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów;

w) (PKD 47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;x) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;y) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;z) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;A) (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;B) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;C) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) ;D) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;E) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie klasyfikowana;F) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.

 

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§ 16

Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

 • Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 17

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza i powoływany jest na czas nieoznaczony.

3. Zarząd w drodze głosowania wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

4. Pierwszy skład Zarządu stanowią Fundatorzy.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu;

b) utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,

c) śmierci członka Zarządu,

d) odwołania przez pozostałych członków Zarządu w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków.

 

§ 18

1. Odwoływania i powoływania członków Zarządu Fundacji dokonują jednomyślnie pozostali członkowie Zarządu.2. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji z powodu:

a) dokonania istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji,

b) dokonania istotnych zaniedbań w prowadzeniu spraw Fundacji,

c) działania na szkodę Fundacji.

 

§ 19

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy w Fundacji.

2. Wynagrodzenia Zarządu określa Prezes Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie pod warunkiem, że sytuacja finansowa Fundacji na to pozwala. W innym przypadku pełnią wyznaczone funkcje społecznie.

 

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przez przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu do kompetencji Rady, w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym jej działalnością gospodarczą,

 • realizacja celów statutowych,

 • sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 • dokonywanie zmian Statutu Fundacji,

 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, po zasięgnięciu opinii Rady. Opinia w tym zakresie nie jest wiążąca dla zarządu.

 • składanie aplikacji, podań, wniosków o dofinansowanie działalności Fundacji,

 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji

 • likwidacja Fundacji.

 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także w formie telekonferencji lub w inny sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim Członków Zarządu na odległość.

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

6. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.7. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

8. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:- Prezes Zarządu jednoosobowo;- dwaj członkowie Zarządu łącznie.

 

Rada Fundacji

 

§ 22

 • Rada Fundacji jest organem nadzorczym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu.

 • Rada składa się z co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego.

 • Członków Rady Fundacji do pierwszego składu powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada.

 • Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 • Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 • Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,

b) utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,

c) śmierci członka Rady,

d) odwołania przez pozostałych członków Rady w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków.

 

 

§ 23

Do zadań Rady Fundacji należy:

 • Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.

 • Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

 • Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, w tym połączenia z inną fundacją i likwidacją Fundacji. Opinie Rady w tym zakresie nie są wiążące dla Zarządu.

 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium.

 

§ 24

Rada w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:

1. Występowania do Zarządu z żądaniem przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,2. Występowania do Zarządu z żądaniem złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,3. Występowania z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,4. Dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

§ 25

Zmian w statucie Fundacji dokonują jednomyślnie Członkowie Zarządu, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 26

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Połączenie z inną Fundacją następuje na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

4. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.5. W przypadku połączenia poprzez przejęcie, Fundacja może być zarówno stroną przejmującą jak i przejmowaną.

6. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.

 

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego rejestru Sądowego.

 

 

 

 

 

TWÓJ E-MAIL
TREŚĆ:
OK
OK
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Obszar Wspólny 2017 ©